Kulturportal Revinge

 

Revingefältet, en gammal kulturbygd

Revingefältet ligger mitt i en gammal kulturbygd

Revingefaltet ligger milt i en gammal kulturbygd och mitt i fältet ligger Silvåkra by med sin vackra kyrka från 1100-talet. Kyrkan har kalkmålningar från mitten av 1100-talet och gotiska målningar från början av 1500-talet. Dessa senare består i en serie med naiv realism formade bibliska motiv från Gamla och Nya testamentet. Predikstolen från 1578 ansåg tidigare kyrkoherden Stig Alenas vara "en av rariteterna i de skånska kyrkorna". Den i ek skulpterade 1200-talsbilden av Maria med barnet och epitafiet med slakten Ramfeldts vapenskold — tidigare ägare till Silvåkra slott — samt den från 1100-talet bevarade stenkistan som nu finns i vapenhuset, är andra inventarier att uppmärksamma.

Riksantikvarieambetet har vid sin inventering och dokumentation av bebyggelsen inom fältet på 1960-talet konstaterat att bebyggelsen särskilt vid kyrkan och vägskalet sammantaget utgör en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö värd att skydda och bevara. Därför utgör Silvåkra by i dag ett särskilt skyddsområde angivet i regeringens bestämmelser om Revingefältets användning. I bestämmelserna § 7 står också bl a följande: "Regementschefen skall — utan att de militara kraven åsidosatts — utnyttja och sköta fältet på sådant satt att det öppna landskapet i största möjliga utsträckning bevaras. Ingrepp som kan inverka menligt på landskapsbilden skall undvikas". Att begreppet "landskapsbild" som förekommer i ovannämnda bestämmelser — även innefattar bebyggelsen i ett öppet kulturlandskap är därför självklart.

Riksantikvarieambetet utpekade också vid sin inventering på 1960-talet vissa gårdar, i huvudsak karakteristiska "Skånegardar" som värdefulla for landskapsbilden. Dessa gårdar med slutna gårdsbildningar och långa huslängor med branta tak och korsvirkesvaggar ligger oftast omgivna av höga lummiga träddungar utspridda i det öppna landskapet. De är typiska för det Skåne som Södra Skåningarna har till uppgift att försvara. Gårdarna i Östra Tvet, Stigsåkra, Vaselund, Karstgarden, Kronetorp, Skrivaremollan, Eliselund eller vid Svarta Hål ar exempel på sådan gårdsbebyggelse, som är en del av den skånska landskapsbilden.

Texten hämtad från "Södra Skåningarna 100 år på Revingehed", en minnesskrift utgiven 1988 av Södra Skåningarnas kamratförening.

P7 - Invigning museet