Kulturportal Revinge

 

Regementets 100-årsdag

Regementets 100-årsdag på Revingehed

År 1911 celebrerades regementets 100-årsdag på Revingehed i närvaro av konung Gustaf den V. Regementschef sedan 1904 var då översten, greve Sixten Lewenhaupt. Dagen firades under stor uppslutning av gäster och allmänhet och var en minnesvärd händelse i regementets historia.

Överste Torsten Winberg berättar om dagen i sitt verk "Södra Skåningarna 1811-1949":

"Till festen hade inbjudits landshövdingen de la Gardie och armefördelningschefen, generallöjtnant von Matern, representanter for universitet i Lund och stadsfullmaktige därstädes och i Malmö, riksdagsmän m fl, alla förutvarande chefer och pensionerade officerare och underofficerare samt omkring 250 gamla indelta. Det blev en av dessa folkfester, som förr voro så vanliga på mötesplatserna, och händelsen samlade omkring

15 000 åskadare. Konungen anlände i bil klockan 12, steg till häst och hälsade det i samlingsform med bataljonerna i dubbelkolonn uppställda regementet. Regementspastor Lindeberg höll därefter fältgudstjänst och major Trägardh minnestalet för regementet. Omedelbart efter detta utdelade konungen svärdsmedaljen till f d distinktionskorpralen vid Wemmenhogs kompani Strandberg, distinktionskorpralen vid Livkompaniet Isberg, distinktionskorpralen vid Ingelsta kompani Kraft samt f d korpralen vid Torna kompani Broman.

Slutligen gjorde hela regementet förbimarsch för H. M. Konungen med kompanierna formerade i rotekolonn plutonsvis.

Lunch intogs av konungen i officersmässen, sedan han hälsat på och underhållit sig med officersfruarna. Konungen uttryckte under lunchen sitt nådiga välbehag och önskade regementet fortsatt gagnerikt och lyckosamt arbete i fosterlandets tjänst.

Samtidigt gavs i en särskild matsal middag for de indelta, där äldste kaptenen, Quensel, jämte fanjunkarna Tornberg och Ljunggren presiderade och där de gamle med entusiasm hurrade for H. M:t vid den skål, som av Quensel utbringades. Ett rörligt liv pågick hela dagen i lägret".

Det var vid detta tillfälle som konungen till officerskåren overlämnade den "Kungens kanna" som alltjämt är i kårens ägo och förvaras i biblioteket i den nuvarande Revingemässen.

Texten hämtad från "Södra Skåningarna 100 år på Revingehed", en minnesskrift utgiven 1988 av Södra Skåningarnas kamratförening.

P7 - Invigning museet