Kulturportal Revinge

 

Beredskapstiden

Hösten 1939

Den 1. September 1939 gick Tyskland till angrepp mot Polen och några dagar senare förklarade England och Frankrike krig mot Tyskland. Andra världskriget, som skulle pågå i nästan sex år, hade brutit ut. I vårt land förordnades om förstärkt försvarsberedskap och kallades riksdagen till urtima session.

För Revingehed innebar den förstärkta försvarsberedskapen en revolutionerande förändring; den gamla lägerplatsen ändrade karaktär och blev i realiteten en permanent förläggning, som den har varit alltsedan dess.

Överste Einar Björk — regementschef sedan 1937 — hade uppgiften att leda regementets övergång från fredstida verksamhet till krigsorganisation och krävande beredskapstjänst. Överste Bjork var tillika krigsplacerad somchef for I 7:s fältregemente.

beredskapSödra Skåningarna var visserligen förlagda till Ystad men huvuddelen av krigsförbandens materiel var förrådsställd på Revingehed. Det var på och omkring Revingehed, som merparten av regementets fältförband skulle mobilisera. Krigsforbandens materiel låg inte som numera i smärre, spridda kompani- och bataljonsförråd utan var samlad inom lagerområdet på Revingehed och på kasern i Ystad. På Revingehed var det mesta koncentrerat till det s k "huvudförrådet".

Förstärkt försvarsberedskap

Den partiella mobiliseringen hösten 1939 underlättades för arméns del av att tidpunkten sammanföll med den ordinarie inryckningstiden for regementsövningar — gamla tiders "möten". Redan tidigare hade beordrats, att I 7 till höstens övningar skulle organisera en reducerad regementsstab och två bataljoner. Så skedde nu också med utnyttjande av inneliggande åldersklass och inkallade, äldre värnpliktiga. Övningarna fick naturligtvis en helt annan karaktär än vid ett vanligt regementsmöte.

Texten hämtad från "Södra Skåningarna 100 år på Revingehed", en minnesskrift utgiven 1988 av Södra Skåningarnas kamratförening.

P7 - Invigning museet